അമ്മയും കുഞ്ഞും വന്ധ്യംകരണ പരമ്പര

സ്റ്റെറിലൈസർ പരമ്പര എപ്പോഴും ദ്വിതീയ പരമ്പരയാണ്പ്രിയപ്പെട്ടവരേഫാക്ടറി, ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി അണുവിമുക്തമാക്കൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു,ഹോം വന്ധ്യംകരണം, പാൽ ചൂട്, മുതലായവ. അമ്മമാർക്ക് സൗകര്യം എത്തിക്കുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും അൾട്രാവയലറ്റ് വന്ധ്യംകരണം, ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് വന്ധ്യംകരണം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വന്ധ്യംകരണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ മേലാൽ കുടുംബ സന്തോഷത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കില്ല..