Biz hakda

logo1
Nusga otagy

Kompaniýanyň tertibi

DEAREVERY halkara topary elektrik döş nasosynda ökde öndüriji, merkezi Angliýanyň London şäherinde ýerleşýär. 2008-nji ýylda ene we bäbek bazaryna goşuldy. Ningbo howa menzilinden we deňiz portundan 1 sagat uzaklykda ýerleşýän uyauaýoda ýerleşýär. Jemi Zawodyň meýdany 6500 inedördül metrden gowrak we 100 işçi.

Iýmit önümlerinden “Dearevery” markasy Germaniýadan we Japanaponiýadan öňdebaryjy önümçilik we gaýtadan işleýän enjamlar we önümçilik tehnologiýasy import edilýän ajaýyp tehniki we dolandyryş adamlarynyň ornaşdyrylmagyna we taýýarlanmagyna ygrarlydyr. 2016-njy ýylyň ahyrynda Ningbo Dearevery Electric Technology Co., Ltd resmi taýdan döredildi. tozansyz ussahana we uyauao, Ningbo şäherindäki häzirki zaman önümçilik we gaýtadan işleýiş bazasy. Önümi ösdürmek we tehnologiki innowasiýa nukdaýnazaryndan. Dearevery meşhur ene we bäbek dizaýn edaralary bilen çuňňur hyzmatdaşlyga eýe bolup, çagalar üçin amatly iýmit önümlerini yzygiderli işe girizýär. Üznüksiz tagallalar bilen Işgärleriň hemmesi, Dearevery ene we çaga önümleri pudagynyň esasy önümleriniň birine öwrüldi.

DEAREVERY-nyň esasy maksady ene süýdi bilen iýmitlendirmekdir - enelere çagalaryny üstünlikli emdirmäge kömek etmek we islän wagtlary şeýle etmek.Bu maksada jogapkärçilikli ýetmek, edýän her bir işimiziň özenidir. Adam süýdüniň ömri berýän peýdalary arkaly ene we çaganyň saglygyny ýokarlandyrmak üçin bar.

Ene süýdü haýran galdyryjy.Bu durmuşy berýär we durmuşy üýtgedýär.Iň az mukdarda-da.Ejeleriň ene süýdi bilen iýmitlenmäge diňe saglyk üçin däl-de, eýsem döredýän täsin baglanyşygy sebäpli ygrarlydygyny bilýäris.Ene süýdüniň güýji wagtlaýyn, ýöne eneleriň ene süýdi bilen iýmitlendirmek işini üýtgetdi.

Ejäniň ene süýdüni nasoslamak tejribesini we çagasyna islän wagty ene süýdüni üstünlikli üpjün etmek ukybyny ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.Saglygy goraýyş işgärleri, hassalar we sarp edijiler bilen intensiw gepleşik arkaly olaryň zerurlyklaryna içgin düşünýäris we gymmatly bilimleri ene süýdüni iýmitlendirmegi has aňsatlaşdyrýan innowasiýa önümlerine we hyzmatlaryna öwürýäris.

Hil prinsipi hökmünde “Müşderimizi arzan bahadan kanagatlandyrmak üçin önüm öndürmek” alýarys. Eneleriň ene süýdüni iýmitlendirmek syýahatyny goldamak üçin gözleg esasynda ene süýdüni iýmitlendirýän önümlerde we kliniki bilimde iň gowularyny bermäge üns berýäris.

Zawod gezelenji

1- (7)
Import-enjamlar
1- (9)
GD1A9082
1- (3)
20170104220614141414