D-188 Silikon turbasy bilen ýokary hilli göçme el bilen döş nasosy

Gysga düşündiriş:

Duýduryşlar we seresaplyklar

* Her gezek ulanmazdan ozal 5 minut gaýnag suwda sterilizasiýa etmegiňizi haýyş edýäris.

* Emzigi rahatlandyryjy hökmünde ulanmaň.

* Süýt gatylandan soň arassalamak kyn bolmazlygy üçin her gezek ulananyňyzdan soň hökman arassalaň.

* Nasos böleklerini zaýalanmakdan we garramazlyk üçin aşa köp gün şöhlesine sezewar etmäň.

* Çagaňyzyň gyzmazlygy üçin iýmitlenmezden ozal süýdüň temperaturasyny barlaň.

* Çagaňyzyň gyzmazlygy üçin iýmitlenmezden ozal süýdüň temperaturasyny barlaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Taýýarlyklar

Ene süýdüniň nasosynyň ähli bölekleriniň doly sterilizasiýa edilendigini we görkezmelere laýyklykda dogry ýygnalandygyny tassyklaň.Ilki bilen çygly we gyzgyn polotensa bilen döşüňize gyzgyn kompress çalyň we massaage ediň.Massaagedan soň göni we birneme öňe oturyň (tarapyňyzda ýatmaň).Nasosyňyzyň kremniy döş padiniň merkezini emzigiňize deňleşdiriň we döşüňize ýakyn dakyň.Adaty siňdiriş üçin içerde howanyň ýokdugyna göz ýetiriň.

Ene süýdüniň nasosyny ýygnap başlamazdan ozal elleriňizi ýuwuň we ulanmazdan ozal ähli komponentleri sterilizasiýa ediň!

1. Yza gaýdýan klapany çaýyň içine salyň we aşagyna guruň

2. Çüýşäni sagat tersine berkidiň

3. Silindriň ýaýyny silindre salyň we silindri tee basyň

4. Turbany çaýa basyň.Silindrli ýaýyň konweks nokadynyň we tutawajyň konkaw nokadynyň bolmalydygyny unutmaň

5 Silikon döş ýassygyny çaýyň surnaýyna dakyň we surnaýyň gabat gelýändigine göz ýetiriň

Nähili ulanmak

Ene süýdüniň nasos ýygnagyny çep eliňiz bilen saklaň.Turbany sag eliňiz bilen takmynan 3 sekunt basyp saklaň we goýberiň.2 sekunt galyň.Şeýle hem talap edilişi ýaly degişli düzedişler girizip bilersiňiz (Butöne süýdüň aşa köp bolmagyna ýa-da süýdüň akmagyna sebäp bolup bilýän gaty uzak saklamazlygy unutmaň).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

  • Öňki:
  • Indiki: