DQ-YW005BB Köp funksiýaly OEM goşa tarapy Eneler we çagalar üçin elektrik göwüsini iýmitlendiriji nasos çagasy

Gysga düşündiriş:

Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň peýdalary

1. Ene süýdi bilen iýmitlendirmek ene we çaga üçin iň tebigy we peýdaly çäreleriň biridir. Çagaňyzyň häzirki we geljek saglygyna şeýle uly täsir eder.

2. Hiç bir çaga formulasy ene süýdüniň üýtgeşik aýratynlyklaryny köpeldip bilmez.Näçe witamin, mineral we goşundy goşulsa-da, ol henizem formula degişlidir.

3. Ene süýdi adam bäbekleri üçin ýeke-täk tebigy, doly we çylşyrymly iýmitdir.Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň ene bilen çaganyň arasynda adatdan daşary emosional gatnaşyklary ösdürmegi möhümdir we enäniň diňe berip biljek zady.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Akylly döş süýt nasosyny nädip ulanmaly

Ene süýdüniň nasosynyň ähli bölekleriniň doly sterilizasiýa edilendigini we görkezmelere laýyklykda dogry ýygnalandygyny tassyklaň.Oturgyjyň gapdalynda bir käse suw ýa-da beýleki içgileri goýuň, elleriňizi ýuwuň we oturgyçda oturyň, çygly we gyzgyn polotensa bilen döşüňize gyzgyn kompress çalyň we massaage ediň.Massaagedan soň göni we birneme öňe oturyň (ne gapdalda ýatyň, ne-de nasosy egreliň).Nasos käsesiniň içindäki şahly silikon padiň merkezini çeňňegiňize gönükdiriň we döşüňize berk ýapyň we adaty emişini üpjün etmek üçin içerde howanyň ýokdugyna göz ýetiriň.

1. Agyrysyz ene süýdüne niýetlenen süýt ýetmezçiligi bilen hoşlaşyň

2.Bu "doly akym", süýt çüýşesi tötänleýin agdarylsa-da, süýt maşyna zeper ýetirmek üçin esasy bölüme gaýdyp gelmez.

3.LED ekrany

4.4Modeller: massaage, gyjyndyryjy, bionik, nasos, fiziki bedeniňize baglylykda 9 derejeli sazlanylýan emdiriş, ene süýdüni iň köp tygşytlaýan we amatly görnüşde 5.180ml iýmit-ýel çüýşesi PP çüýşesini ýel diametri 5.0 sm

6. 2000mAh uly litiý batareýasy bilen, eneler nirede bolsa-da süýt ýygnap biler ýaly, güýç adapteri bolmazdan ulanmaga mümkinçilik berýär.

7.UV sterilizasiýa we howany guratmak

8. Bir taraplaýyn ulanyp we iki taraplaýyn ulanyp bolýar

9. Batareýany goramak üçin NTC beriň

10. Döş nasosyny ulananyňyzda pes ses

11. Pes ses bilen

yw005bb (2)
yw005bb (10)
yw005bb (11)
yw005bb (12)
yw005bb (13)
yw005bb (14)
yw005bb (15)
yw005bb (16)
yw005bb (17)
yw005bb (18)

  • Öňki:
  • Indiki: