Senagat habarlary

 • Näme üçin her kim döş nasosyny ulanýar?Hakykaty bilip, gijä galanyma ökünýärin

  Näme üçin her kim döş nasosyny ulanýar?Hakykaty bilip, gijä galanyma ökünýärin

  Çagany ilkinji gezek alanymda, tejribesizlikden ejir çekdim.Men köplenç özümi meşgul edýärdim, ýöne netije bermedim.Esasanam çagany iýmitlendirende hasam agyrýar.Çagany diňe aç etmän, eýsem köp günälere sezewar edýär.Emdirýän eneleriň köpüsi ýaly, köplenç ýüzbe-ýüz bolýaryn ...
  Koprak oka
 • Sordandan soň döş agyrysyny nädip aýyrmaly

  Sordandan soň döş agyrysyny nädip aýyrmaly

  Hakyky bolalyň, döş nasoslary birneme öwrenişip biler we ilkinji gezek nasos berip başlanyňyzda birneme oňaýsyzlyk duýmak adaty zat.Şol oňaýsyzlyk bosaganyň içinden geçende, alada döredip biler ... we siziň bilen habarlaşmagyň gowy sebäbi ...
  Koprak oka