D-119 Göçme döş süýt nasosy, silikon elektrik döş nasosy

Gysga düşündiriş:

Önümiň artykmaçlyklary

1. Agyrysyz ene süýdüne niýetlenen süýt ýetmezçiligi bilen hoşlaşyň

2.Bu "doly akym", süýt çüýşesi tötänleýin agdarylsa-da, süýt maşyna zeper ýetirmek üçin esasy bölüme gaýdyp gelmez.

3.LED ekrany

4.3Modeller: massaage, gyjyndyryjy, nasos 9 dereje

5.180ml iýmit - ýel diametri 5.0 sm bolan PPSU çüýşesi

6. Täze silikon uly käse döşüne has laýyk bolup biler, şeýlelik bilen ene süýdüni nasoslamak prosesi has amatly we ýumşak bolar.

7. 2000mAh uly litiý batareýasy bilen, eneler nirede bolsa-da süýt ýygnap biler ýaly, güýç adapteri bolmazdan ulanmaga mümkinçilik berýär.

8.Gijeki yşyk bilen


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Ene süýdüniň nasosyny ýygnap başlamazdan ozal elleriňizi ýuwuň we ulanmazdan ozal ähli komponentleri sterilizasiýa ediň.

1. Syzdyrma garşy klapan sorujy kagyzy syzdyrma garşy klapana basyň;ýerleşdirmekde arassalama bolmaly

2. Ene süýdüniň nasosynyň çaýyna syzdyrmaga garşy klapan düzüň we ahyryna basyň

3. Ene süýdüniň nasosynyň çaýyna şahly kremniý massa pad padini çykaryň we nasosyň käsesine gabat gelýändigine we ýapyşýandygyna göz ýetiriň.

4. Silindri ene süýdüniň nasosynyň çaýyna salyň we ýokarky gapagyny berkidiň

5. Süýt çüýşesini ene süýdüniň nasosynyň çaýyna atyň

6. Sorujy turbany ýokarky gapagyň sorujy deşigindäki kiçijik sütüne, sorujy turbanyň beýleki bölegini bolsa doly goýulmagyny üpjün etmek üçin esasy bölümiň kremniniň gel deşigine salyň.

7. USB kabelini adapteriň, beýleki ujuny bolsa öý eýesine salyň.Aşakdaky ädimleri islän wagtyňyz ýerine ýetiriň

8. Ene süýdüniň nasosy doly ýygnanandan soň, islän wagtyňyz ulanmaga taýýar.Çagaňyzy wagtynda iýmitlendirmek zerurlygy ýok bolsa, süýdüň sowadyjyda saklap, iň soňunda süýdüň guramagynyň we komponentleriň üstünde durmagynyň öňüni almak üçin süýt süýdüniň nasosynyň böleklerini derrew arassalap bilersiňiz.

D119 (2)
D119 (3)
D119 (7)
D119 (12)
D119 (13)
D119 (14)
D119 (15)
D119 (16)
D119 (17)
D119 (18)
D119 (19)
D119 (20)

  • Öňki:
  • Indiki: