DQ-N01 Ene süýdüniň temperaturasyna ýakyn köp maksatly süýt çüýşesi ýyly

Gysga düşündiriş:

Önümiň ulanylyşy boýunça gollanma

1. Süýt çüýşesiniň ýylysyna biraz arassa suw goşuň (Çüýşe suwa goýlandan soň suw aşmaly däldir).

2. Çüýşe gyzdyrmak üçin süýt ýa-da suw goýuň, soňra çüýşäni has ýyly goýuň.

3. Düwmäni 40 the ýagdaýyna öwüriň we suwuň temperaturasy takmynan 6 minutda bellenen bahasyna ýeter.

4. Kuwwaty dakyň we adaty ýyladyşyň başlanýandygyny görkezýän gyzyl görkeziji çyra ýakylýar.Heatingyladyş işinde görkeziji çyranyň gezekli-gezegine ýanmagy adaty zat.

5. Ulanylandan soň, ýylylygy aýryň, galan suwy boşadyň, ýumşak mata bilen guradyň we saklamak üçin tozan örtügini ulanyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Süýt çüýşesi ýyladyjy bilen mikrotolkun peçiniň arasyndaky ýylylygy deňeşdirmek

Süýt çüýşesi ýylylygy, çalt ýyladyş tizligini we hatda temperaturany görkezýän dürli görnüşli süýt çüýşelerini ýylatmak üçin ulanylýar.Mikrotolkunly peç bilen ýylatmak bilen deňeşdirilende, gyzdyryjy süýt we çaga iýmitindäki ýokumly maddalary ýok etmez.

1. awtomatiki hemişelik temperatura bilen ene süýdüniň temperaturasyna ýapyň

2. awtomatiki hemişelik temperatura bilen iýmitleri çalt gyzdyryň

3. emzikleri, çemçeleri we şuňa meňzeş zatlary sterilizasiýa etmek

4.Bu önüm ýokary hilli materiallardan ýasalyp, hytaý maşgalalary üçin seresaplylyk bilen bezelip, owadan görnüşi we berk we amaly aýratynlyklary bar.

5. Daşary ýurtdan getirilen PTC keramiki täsirli ýyladyş tehnologiýasy bilen, çalt temperaturanyň ýokarlanmagyny we takyk hemişelik temperaturany öz içine alýar we termiki izolýasiýa, ýyladyş we ýokary temperatura sterilizasiýasyny birleşdirýär.

6. Easyeňil işlemek bilen, bäbekleriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin süýt, porsy, çorba we pasta ýaly dürli süýt çüýşelerini we çaga iýmitlerini deň derejede gyzdyryp biler.

7. Önümde owadan görnüş, ykjam gurluş, arassalamak we götermek aňsat we eneler tarapyndan howpsuz ulanyp boljak zäherli däl plastmassa bar.

Iýmit goşundysyny gyzdyrmak (70 ℃)

1. Süýt çüýşesine has arassa suw goşuň (Içindäki iýmit bilen käsäni suwa salandan soň suw aşmaly däldir).

2. Içki iýmit goşundylary bilen käsäni has ýylylyga goýuň, işlediň we düwmäni 70 the ýagdaýyna öwüriň.

3.Meniň içindäki suwuň temperaturasy takmynan 9 minut gyzdyrylandan soň reýtinge ýetende, ýylylyk awtomatiki usulda hemişelik temperatura ýagdaýyna girer.

Sterilizasiýa (100 ℃)

1. Önümi sterilizasiýa etmek üçin ýylylyga goýuň, biraz suw goşuň we düwmäni 100 turn ýagdaýyna öwüriň.

2. Kuwwaty dakyň.Sterilizasiýa edilenden soň güýji aýryň.Sterilizasiýa edilen zat çykarmazdan ozal garaşyň.

Heatingyladyş işinde, yşyk ýakylsa, yşyk ýakylsa;ýagtylyk öçürilse, energiýany tygşytlaýandygyny we ýylylygy dowam etdirýändigini görkezýän bolsa, ýylylyk iýmit maddalaryny ýok etmän iýmitiň deň we doly gyzdyrylmagy üçin temperaturany awtomatiki kadalaşdyrýar (Işleýän wagty görkeziji çyranyň ýanyp duran prosesi bar, bu bolsa önüm zaýalanmady, ýöne temperaturany awtomatiki kadalaşdyrýar, şonuň üçin alada etmäň).

n01 (1)
n01 (2)
wn
n01-4
n01 (5)
n01 (6)
n01 (7)
n01 (8)
n01 (9)
n01 (10)
n01 (11)
n01 (12)
n01 (13)
n01 (14)
n01 (15)
n01 (16)
n01 (17)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER